Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 12.08.2022

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na dvadsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 18.08.2022  t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 2. polrok 2022
5. Kronika obce Nededza za rok 2020
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročná správa k  31.12.2021
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nededza č. 2/2022 (prevádzkový poriadok pohrebiska)
8. Rozpočtové opatrenie k preložke NN siete pri obecnom úrade
9. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.
10. Žiadosť o predĺženie dlhodobého prenájmu časti pozemku p.č. KN C 498/2 ostatné plochy, LV č.1 – Dušan Vajda
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver


V Nededzi dňa 10.08.2022         PhDr. Peter Vajda, starosta obce  
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza