Cirkev

Oznamy:

  Rímskokatolícka cirkev

  Farnosť Gbeľany
  Hlavná 378/23
  013 02 Gbeľany

  Mgr. Pavol Kalabus - farár farnosti
  gbelanyfu@gmail.com
  +421 41 3810 438

  Na základe Uznesenia vlády SR budú vo všetkých Slovenských diecézach od 1.januára až do 24.januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a žiadajú kňazov a veriacich o jeho dodržanie. Zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

  Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti ľudu. Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu nemožno na súkromných bohoslužbách striedať rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

  Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť. Sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

  Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia.

  V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcich. 

  Dňa 30. marca 2016 pán farár Mgr. Pavol Kalabus požehnal nový Dom nádeje (dom smútku) v našej obci. Požehnania sa zúčastnil starosta obce Peter Vaja, niektorí poslanci obecného zastupiteľstva i veriaci. V obci tak vznikol plnohodnotný priestor pre slúženie pohrebných obradov.

  Krátke video z požehnania nájdete tu:

  Cirkev
  Cirkev
  Cirkev
  Cirkev
  Obec Nededza

  Obec Nededza

  Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

  Obec Nededza