Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) ako povinne zverejňovaný elektronický dokument, ktorý obsahuje informácie o zadanej zákazke – najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa obec Nededza zverejňuje na stránke www.uvo.gov.sk. 
Tu nájdete aktuálne vyhlásené výzvy:

Výzva na predkladanie ponúk

zákazka s nízkou hodnotou, v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza                                   Štatutárny zástupca:  PhDr. Peter Vajda, starosta                          IČO: 00321516                DIČ: 2020677582                                                                                                                                                            Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                        e-mail:  mscheberova@centrum.sk           telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:                                                                                                                                   

„Nededza – priestor pre odpad, p. č. 482/1“

Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác – vybudovanie spevnenej plochy pre stojisko kontajnerov separovaného zberu,  v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou Ing. arch. Kruželom, v súlade so sprievodnou správou a Výkazom výmer na predmetnú stavbu.

II.1 Predpokladaná hodnota zákazky

6 170,00 euro bez DPH

III. Opis predmetu zákazky:

III.1 CPV kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest

45223700-3 Stavebné práce na obslužných plochách

III.2 Obhliadka miesta predmetu zákazky:

Nie je stanovená. Miesto realizácie stavby je popísané v Sprievodnej správe.

Pokiaľ si záujemca chce overiť miesto realizácie predmetu zákazky, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky, verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.

III.3 Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie oceneného Výkazu – výmer.

III. 4 Komplexnosť dodávky

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je rozdelený v procese verejného obstarávania na časti.                Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú časť alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky. 

Takto predložená ponuka bude vylúčená z procesu vyhodnotenia ponúk.

III. 5 Verejný obstarávateľ požaduje: oceniť predložený Výkaz – výmer v jednotlivých položkách tak ako sú uvedené        

V. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

V. 1 Miesto dodania:

Nededza, p. č. 482/1,  - súbežne s miestnou komunikáciou, 1950 mm od okraja múrika dopravného mosta.

V. 2 Predpokladaný termín dodania: III.  – IV. štvrťrok 2021, najneskôr do 31. 10. 2021

VI. Podmienky financovania predmetu zákazky

VI. 1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce.

VI. 2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby

VI. 3 Faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní celého diela              splatnosť faktúry 30 dní

VII. Obsah ponuky

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu ako je  verejný obstarávateľ identifikovaný  v bode I. tejto Výzvy

2. Vyplnený NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky - Príloha č. 1

3. Zadanie (Nededza – priestor pre odpad, p. č. 482/1 , s tým, že uchádzač pri ocenení Zadania   berie na vedomie postup, ktorý vyžaduje spracovateľ zadania , uvedený ako Poznámka - Príloha č. 2

4. Doplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 3

5. Predloženie dokladov podľa bodu VIII. Splnenie podmienok účasti – povinná príloha pre uchádzačov, ktorí neboli priamo vyzvaní verejným obstarávateľom a ponuku predkladajú na základe informácie získanej zo zverejnenia Výzvy na www.stránke obce Nededza

VIII. Splnenie podmienok účasti

Podmienkou účasti je predloženie aktuálneho Výpisu z OR SR, v ktorom je uvedený predmet činnosti totožný s predmetom zákazky – stavebná činnosť – pozemné stavby

Tí uchádzači, ktorí boli priamo oslovení Výzvou na predkladanie ponúk, Výpis z OR SR nepredkladajú

IX. Predkladanie ponúk

Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku – v slovenskom jazyku. Ak je ponuka vyhotovená v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To nepletí pre ponuky vyhotovené v českom jazyku. Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode VII. 1. Miesto predkladania ponúk, v lehote na predkladanie ponúk e-mailom.                                                                                                                            Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Miesto predkladania ponúk    

e-mailová adresa osoby poverenej verejným obstarávateľom             Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 288/1, 13 02 Nededza mscheberova@centrum.sk,            tak aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2.

 1. Lehota na predkladanie ponúk

       Deň, mesiac, rok a hodina: 03. 08. 2021 (utorok), do 10:00 hod


X. Ďalšie informácie                                                                                                                                

X. 1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky.

X. 2 Cena a spôsob určenia ceny v ponuke – cena bude uvedená v euro, v zložení uvedenom v prílohe č. 1. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v Prílohe č. 1. Cena musí obsahovať cenu za kompletnú realizáciu diela, t. j. všetky náklady nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky

X. 3 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  
Pre účely vyhodnotenia ponúk je to cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Úspešným uchádzačom sa stane  uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu, za predpokladu, že splnil podmienky účasti a predložil kompletnú ponuku, na ktorú bola vyhlásená táto Výzva.

Ceny za materiál a práce doplnené do zadania na základe obhliadky, uvedené po čiarou, teda ako samostatná časť ponuky v rozsahu a obsahu ako je Výkaz - výmer, nebude započítaná do ceny celkom a pri vyhodnocovaní najnižšej ceny nebude vzatá do úvahy. K tejto časti ponuky sa bude vyjadrovať mimo súťaž zodpovedný projektant a rozpočtár tejto stavby.

X. 4 Náklady spojené s účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač v plnej výške

X. 5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

V Nededzi, dňa 23. 06. 2021

                                                                        .............................................................................
                                                                            PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

Prílohy:    Príloha č. 1 k Výzve - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky

                  k vyplneniu a predloženiu do ponuky

                 Príloha č. 2 k Výzve -  ZADANIE k oceneniu

                 Príloha č.3 k Výzve  - Návrh Zmluvy o dielo                                                                     

                                                            

Príloha č. 1 k Výzve

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky

 ..........................................................................................................................................................................    

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Názov

Cena

 bez DPH

DPH 20 %

s DPH

 1.

Nededza – priestor pre odpad, p. č. 482/1

2.

Ocenenie prác a materiálu mimo položiek uvedených v Zadaní, vzišlých z obhliadky a nezaradených v Zadaní

Je uchádzač platiteľom DPH?

 ÁNO 1)

 NIE  1) 

  1) Nehodiace sa prečiarknit

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................

  Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve

ZADANIE

Miesto:

Dátum:

9. 7. 2021

Č.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

Cena jednotková

Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV     

1

Zemné práce     

1

221

113106241.S

Dočasné odstránenie železobet. platne (cestný panel) 2000/3000 mm  

ks

1,000

2

001

122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  

m3

13,390

3

001

122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  

m3

13,390

4

001

132201101.S

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3  

m3

3,520

5

001

132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3  

m3

3,520

6

R

162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m  

m3

16,910

7

R

162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m  

m3

118,370

8

R

167101101.S

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3  

m3

16,910

9

R

171201201.S

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  

m3

16,910

10

R

171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  

t

33,820

11

R

180402111.S

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5  

m2

20,000

12

005

005720001400.S

Osivá tráv - semená parkovej zmesi  

kg

1,000

13

001

181101101.S

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia  

m2

20,000

14

001

181101102.S

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  

m2

11,994

15

R

181301103.S

Rozprestretie vhodne zeminy v rovine, hr.do 150 mm  

m2

20,000

2

Zakladanie  

16

011

274313611.S

Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20  

m3

3,520

3

Zvislé a kompletné konštrukcie  

17

011

311321311.S

Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 - oporný múrik vybrovaný betón  

m3

1,375

18

011

311351105.S

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce  

m2

11,000

19

011

311351106.S

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce  

m2

11,000

20

011

311361821.S

Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)  

t

0,124

5

Komunikácie     

21

R

564201111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm  

m2

25,520

22

R

564762111.S

Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm  

m2

25,520

23

R

567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm  

m2

19,520

24

221

584121111.S

Spätné osadenie cestného panelu 2000/3000 mm  

ks

1,000

25

R

596911222.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm  

m2

25,520

26

592

592460012000

Dlažba betónová napr. PREMAC KLASIKO hr. 80 mm, sivá  

m2

25,520

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

27

R

9001-BK-01

D+M, Betónový kvetináč orientačný rozmer 1100/1100/400 mm - konečný rozmer a tvar schváli objednávateľ  

ks

1,000

28

R

916331112.S

Osadenie cestného obrubníka - nábehový  

m

5,000

29

592

592170002400

Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm  

ks

5,000

30

221

916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka  

m

10,000

31

592

592170001800

Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá  

ks

10,000

32

R

918101112.S

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20  

m3

0,900

33

221

919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm  

m

5,100

99

Presun hmôt HSV     

34

R

998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu  

t

12,517

PSV

Práce a dodávky PSV  

767

Konštrukcie doplnkové kovové  

35

767

76716226R.S

Dodávka + montáž oceľového zábradlia výšky 1100 mm s ocel. rúrky 50/5 mm, vrátane povrchovej úpravy  

m

11,000

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách  

VRN06

Zariadenie staveniska  

36

R

VRN06-01

Zariadenie staveniska, oplotenie  

%

Celkom  

Poznámka
K  správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné  obhliadka  stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov   zadávateľa. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Práce  a dodávky obsiahnuté na základe ohliadky a neobsiahnuté vo výkaze  výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru,  mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Príloha č. 3

Návrh

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.  

Zmluvné strany:

 1. Objednávateľ:                                                                                                                                                                                     Názov: Obec Nededza                                                                                                                                                   
  Sídlo:   Hlavná 1/1, 013 02 Nededza                                                                                                                                                          Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda,
  starosta obce        
  IČO: 00321516
  DIČ: 2020677582       IČ DPH: Nie je platcom DPH                                                                                                                                  Bankové spojenie:           
  PRIMAbanka,a.s..                                                                                                                                                                                      č. účtu v IBAN tvare:         SJ87 5600 0000 0056 0474 0002                                                                                                                     osoba poverená konať v mene objednávateľa:                                    

1.2  Zhotoviteľ:

Názov:                                                                                                                                                                   Sídlo:                                                                                                                                                                                 
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:                                                                                                                                                                                                                             Bankové spojenie:                                                                                                                                                                                                            č. účtu v IBAN tvare:                                                                                                                                                                 
soba poverená konať v mene zhotoviteľa:                                                                                                   
Registrácia: OR/ŽR:                               

                     (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

                                                                                     Preambula

Táto Zmluva o dielo je výsledok verejného obstarávania v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bola ponuka zo dňa ................, vypracovaná na základe PD, Sprievodnej správy a Výkazu – výmer, ktoré boli súčasťou Výzvy na predloženie ponuky

Článok II

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela Nededza, priestor pre odpad, p. č. 482/1,                                                                   v súlade s Článkom I.                                                           

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s požiadavkami objednávateľa vyšpecifikovaným vo Výzve na predkladanie ponúk a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami dojednanými v tejto zmluve.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

2.4 Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu                           
(s výnimkou prepravy materiálu  na stavbu).

Článok III   
 
Miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

III.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami

III.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu

III.3 Miestom plnenia je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, objekt Zvonica

III.4 Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom

III.5 Objednávateľ je povinný mať ako zmluvného partnera „stavebný dozor“, ktorý bude vykonávať občasný stavebný dozor, avšak najmenej 1 x týždenne a závislosti od vykonávaných prác

III.6 Stavebný dozor je povinný kontrolovať vykonávané stavebné práce a v prípade ich nezrovnalosti s PD, Súhrnnou správou a Výkazom – výmer, je povinný na túto skutočnosť upozorniť zhotoviteľa stavby, investora, resp. aj projektanta

III.7 Stavebný dozor je povinný vykonávať a odsúhlasovať súpis vykonaných prác predkladaný zhotoviteľom

III.8 Stavebný dozor v spolupráci so zhotoviteľom stavby pripraví všetky potrebné podklady ku kolaudácii stavby

III.9 V prípade nedostatku pracovníkov na stavbe, v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, je zhotoviteľ povinný vziať do úvahy sociálny aspekt plnenia zmluvy, zhotoviteľ stavby prednostne zamestná nezamestnané osoby z obce Nededza, okresu Žilina, resp. žilinského kraja, ktorí spĺňajú požadované zručnosti, resp. vedomosti a prax, ktoré vyžaduje uskutočnenie stavebných prác na tejto zákazke

Článok IV

Cena a platobné podmienky

IV.1 Cena  za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác: .........................................................€ bez DPH

                                                    .....% DPH:  ........................................................€

Cena celkom :                                               ..................................................... € s DPH

slovom: ...........................................................................................................

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 ponuky, sú nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

Pre zhotoviteľa sú jednotkové ceny  uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné.                                                    Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo.

IV. 2 Zmluvné strany sa dohodli na jednej faktúre a to po ukončení diela, jeho písomnom odovzdaní zhotoviteľom a prevzatí objednávateľom.

IV.3 Podkladom pre úhradu bude faktúra zhotoviteľa predložená objednávateľovi po odovzdaní  predmetu zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom o účtovníctve, v opačnom prípade bude vrátená zhotoviteľovi na prepracovanie.

IV.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom zhotovenia určenom v harmonograme výstavby, je možné požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z ponukovej ceny za každý deň omeškania z viny zhotoviteľa

IV.5  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je možné požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 %z dlžnej ceny za každý deň omeškania z viny objednávateľa.

Článok V  
   Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

V.1 predpokladaný termín plnenia Zmluvy (lehota výstavby v týždňoch

                                                    ........................................................... (uveďte návrh na realizáciu)

výstavba musí byť zrealizovaná do 31. 10.  2021

V.2 Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:

 • písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 • písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť  od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.

V.3 Podstatným porušením zmluvy o dielo  zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:

 • nedodržiavanie  ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok VI

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

VI.1 Včasné a kvalitné spolupôsobenie objednávateľ je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné splnenie predmetu zmluvy

VI.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne v rozsahu nevyhnutnom potrené spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, podkladov, stanovísk, pokynov na dopracovanie a v poskytnutí ďalších údajov nevyhnutných pre uskutočnenie stavby

Článok VII

Zodpovednosť za vady

VII. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa platných predpisov a podmienok tejto zmluvy.

VII. 2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

VII. 3 Pre prípad vady dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať bezplatné odstránenie vád.

VII. 4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa

VII. 5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

Článok VIII

Zmena záväzku

VIII.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa.

VIII.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia dohodnutého v tejto zmluve.  

VIII.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške podielu z celku predmetnej časti,  písomne odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami

VIII.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom zmeny alebo zrušenia záväzku, jedna zo strán požiada o rozhodnutie mediátora, prípadne súd.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

IX.1 Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.

IX.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy  na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

IX.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

IX.4 Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami

IX.5 Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.

IX.6 Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.                                                                  Časti, ktoré táto zmluvy o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka

IX.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy č. 1 , 2 a 3

V ..........................dňa ............................                                    V .......................dňa ...........................

....................................................................                                 ...................................................................

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu                               PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií predložený v ponuke

Príloha č. 2: Ocenený výkaz – výmer predložený do ponuky

Príloha č. 3: Harmonogram výstavbyŠpecifikácia výzvy + prílohy: 

K Stiahnutiu Šípka Dole Smerová - Vektorová grafika zdarma na Pixabay

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza