Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) ako povinne zverejňovaný elektronický dokument, ktorý obsahuje informácie o zadanej zákazke – najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa obec Nededza zverejňuje na stránke www.uvo.gov.sk. 
Tu nájdete aktuálne vyhlásené výzvy:

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                              

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,
zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce                                                                        
IČO:00321516               DIČ:  2020677582                                           
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom VO
e-mail:  mscheberova@centrum.sk   telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:  “Miestna komunikácia Nededza“
Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza