Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) ako povinne zverejňovaný elektronický dokument, ktorý obsahuje informácie o zadanej zákazke – najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa obec Nededza zverejňuje na stránke www.uvo.gov.sk. 
Tu nájdete aktuálne vyhlásené výzvy:

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

                                                                                                       Vybraní adresáti

                                                                                               V Nededzi, dňa 06. 04. 2021

Vec: Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Z poverenia starostu Obce Nededza, v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  dovoľujem si Vás osloviť s Výzvou na určenie predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v bode II.

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza   
IČO: 00321516     
DIČ: 2020677582 
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                          e-mail:  mscheberova@centrum.sk            telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky -  „Obstarávanie územnoplánovacích podkladov  obce Nededza odborne spôsobilou osobou“

III. Opis predmetu zákazky:

III.1 CPV kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)

71222200-2 Služby pre mapovanie vidieckych oblastí                                                                                         71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

III.2 Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu potrebuje určiť predpokladanú hodnotu zákazky s možnosťou zároveň obstarať odborne spôsobilú osobu na obstaranie územnoplánovacích podkladov  pre obec Nededza, ak bude dodržaný finančný limit pre takýto postup v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v tomto rozsahu:

 1. Prípravné práce obstarávateľa

Spracovanie oznámení o začatí obstarávania pre všetky dotknuté orgány a právnické osoby a oznámenia pre verejnosť, sumarizácia doručených stanovísk podkladov a koncepcií, určenie záväznosti podkladov pre spracovanie ÚPN-O a vyhodnotenie možnosti ich použitia, určenie účelu a predmetu riešenia ÚPN-O a hraníc riešeného územia, priebežné konzultácie so spracovateľom a s obcou.

II.      Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie - zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z. z.

Spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-O v rozsahu stanovenom v prílohe č. II. zákona 24/2006 Z. z. v potrebnom počte vyhotovení, spracovanie Oznámenia na OÚ, Odbor SŽP v Žiline, rozdeľovníka s adresami a ostatných podkladov pre zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z. z.

III.     Sledovanie spracovania a kontrola Prieskumov a rozborov a KEP

Priebežné konzultácie so spracovateľom a obcou, kontrola obsahu, rozsahu a formy spracovania, prevzatie prieskumov a rozborov a Krajinno ekologického plánu od spracovateľov.

IV.     Spracovanie Zadania pre ÚPN-O

Spracovanie Zadania pre ÚPN-O v rozsahu stanovenom v § 8 ods. 3) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. v troch tlačených vyhotoveniach a 1x na CD pre dotknuté orgány a právnické osoby a pre účely zverejnenia

V.      Prerokovanie Zadania pre ÚPN-O

Spracovanie rozdeľovníka s adresami, spracovanie Oznámení o prerokovaní Zadania pre všetky dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby a Oznámenia o prerokovaní pre verejnosť, sumarizácia pripomienok, spracovanie vyhodnotenia pripomienok dotknutých orgánov a právnických osôb, vyhodnotenie pripomienok a požiadaviek zo strany obyvateľov.

VI.     Opätovné prerokovanie a dopracovanie Zadania pre ÚPN-O

Dohodnutie výsledného riešenia s orgánmi štátnej správy, spracovanie výsledného vyhodnotenia pripomienok, dopracovanie Zadania pre ÚPN-O

VII.    Zabezpečenie súhlasu OÚ a schválenie Zadania pre ÚPN-O

Spracovanie správy o postupe prerokovania a obstarávania Zadania pre ÚPN-O, sumarizácia podkladov pre zabezpečenie stanoviska OÚ, Odboru VaBP v Žiline podľa § 20 ods. 5) Stavebného zákona., spracovanie dôvodovej správy a návrhu uznesenia pre prerokovanie a schválenie Zadania v  OcZ.

VIII.   Sledovanie spracovania, kontrola a prevzatie Návrhu ÚPN-O

Priebežné konzultácie v etape rozpracovanosti Návrhu, kontrola obsahu a rozsahu spracovania Návrhu vo vzťahu k príslušným ustanoveniam vyhlášky č.55/2001 Z.z. a vo vzťahu k Zadaniu, spracovanie prípadných pokynov na jeho doplnenie, prevzatie dopracovaného návrhu od spracovateľa.

           IX.     Prerokovanie Návrhu ÚPN-O

Spracovanie rozdeľovníka s adresami, spracovanie potrebného počtu Oznámení o prerokovaní Návrhu pre všetky dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, spracovanie Oznámenia o prerokovaní pre verejnosť, spracovanie objednávok na VÚPaOP Banská Bystrica a Hydromeliorácie š.p. Bratislava, prerokovanie s dotknutými orgánmi, obcami a právnickými osobami, prerokovanie s občanmi, sumarizácia pripomienok, spracovanie vyhodnotenia pripomienok.

X.      Opätovné prerokovanie Návrhu ÚPN-O

Zvolanie opätovných prerokovaní pre prerokovanie prípadných rozporných a zamietavých stanovísk s dotknutými obcami, právnickými a fyzickými osobami, dohodnutie výsledného riešenia s orgánmi štátnej správy, spracovanie záznamov z rokovaní, spracovanie výsledného vyhodnotenia pripomienok, spracovanie pokynov pre dopracovanie Návrhu ÚPN-O

XI.     Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní Návrhu ÚPN-O

Zabezpečenie súhlasu OÚ, Odboru OP, pozemkového referátu v Žiline podľa § 13 Zákona č. 220/2004 Z. z., zabezpečenie vyjadrenia OÚ, Odboru SŽP v Žiline podľa § 9, ods.1, písm. a) Zákona 543/2002 Z. z., zabezpečenie stanoviska ŽSK o súlade Návrhu ÚPN-O so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK

XII.    Zabezpečenie dopracovania a preskúmania Návrhu ÚPN-O

Sledovanie dopracovania ÚPN-O, vykonanie kontroly a prevzatie dopracovaného Návrhu, spracovanie návrhu VZN Obce o záväzných častiach územného plánu, spracovanie podkladov a žiadosti o preskúmanie Návrhu podľa § 25 Stavebného zákona pre zabezpečenie súhlasu OÚ Žilina, Odboru výstavby a BP.

XIII.   Schválenie a dopracovanie ÚPN-O, ukončenie prác

Spracovanie dôvodovej správy a návrhu uznesenia Obecného zastupiteľstva pre schválenie ÚPN-O v OcZ, označenie textovej a výkresovej časti schvaľovacou doložkou, spracovanie registračného listu územného plánu, spracovanie sprievodných listov pre MVaD SR a OÚ Žilina, odovzdanie agendy.

Počet obyvateľov obce Nededza:

Obec Nededza je zahrnutá do kategórie obcí do 2 000 obyvateľov

III.3. Zvláštna požiadavka:

Odborne spôsobilá osoba musí byť zapísaná v Registri odborne spôsobilých osôb na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vedenom na Ministerstve vnútra SR. Takáto osoba je povinná predložiť verejnému obstarávateľovi spolu s cenovou ponukou:

 • Výpis zápisu osoby z uvedeného Registra
 • Zoznam zákaziek preukazujúci  činnosť odborne spôsobilej  osoby na obstarávanie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  príslušného orgánu územného plánovania                       

minimálne požadovaný počet Potvrdení za 3 obce alebo mestá

IV.  Zvláštne ustanovenie:

V prípade, že výsledok Výzvy na určenie PHZ tejto zákazky bude možné využiť aj na zadanie zákazky na vypracovanie Návrhu Územného plánu obce, táto zákazka bude zadaná uchádzačovi, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu

V. Podmienky účasti

V.1 Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f) pre vyzvané hospodárske subjekty

V.2 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť od osoby, ktorý vypracuje návrh, predložiť kópiu zápisu do zoznamu oprávnených osôb (Register OSO na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vedenom na Ministerstve vnútra SR)

Podmienkou účasti je:     
Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VI. Obsah ponuky

VI. Obsah ponuky

1. Vyplnený NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky - Príloha č. 1

2. Fotokópiu dokladov podľa bodu III.3

3. Návrh lehoty na vypracovanie Návrhu Územného plánu obce Nededza

VII. Predkladanie ponúk

Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode VII. 1.
Miesto predkladania ponúk, v lehote na predkladanie ponúk e-mailom. 
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Miesto predkladania ponúk    

e-mailová adresa osoby poverenej verejným obstarávateľom  
Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 288/1, 13 02 Nededza mscheberova@centrum.sk, tak aby boli doručené v lehote podľa bodu VII. 2.

 1. Lehota na predkladanie ponúk

Deň, mesiac, rok a hodina: 15. 04. 2021 (štvrtok), do 10:00 hod

Na základe predložených cenových ponúk bude určená predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť možnosť, na základe predložených ponúk, pri splnení zákonných podmienok, na  podklade cenových návrhov uchádzačov na určenie predpokladanej hodnoty zákazky,  uzavrieť Zmluvu na poskytnutie služby na predmetnú zákazku.

VIII. Ďalšie informácie                                                                                                                              

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky.

                                                                        ................................................................................
                                                                         PHDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

Prílohy:    Príloha č. 1 k Výzve – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky

                  k vyplneniu a predloženiu do ponuky

     Príloha č. 2 k Výzve - Zoznam zákaziek preukazujúci  činnosť na      

obstarávanie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  príslušného orgánu územného plánovania

    Príloha č. 3 k Výzve – Predpokladaná lehota na vypracovanie a ukončenie

               

                                                                     

Príloha č. 1 k Výzve

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky a predpokladaná lehota na vypracovanie návrhu ÚP obce Nededza


 ..........................................................................................................................................................................    

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Predmet  zákazky  - určenie PHZ  

Eur bez DPH

Eur s DPH

Obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce Nededza odborne spôsobilou osobou

...................................

.....................................

      

Je uchádzač platiteľom DPH?

 ÁNO 1)

 NIE  1) 

  1) Nehodiace sa prečiarknuť

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................

  Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

Príloha č. 2 k Výzve

Zoznam zákaziek preukazujúci  činnosť odborne spôsobilej  osoby na obstarávanie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  príslušného orgánu územného plánovania

Titul, meno a priezvisko odborne spôsobilej  osoby na obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona:

Číslo preukazu:

Vydaného dňa:

Orgán územného plánovania a názov zákazky:

1.

2.

3.

Dátum:

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................

  Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Príloha č. 3 k Výzve

PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYPRACOVANIE JEDNOTLIVÝCH KROKOV VYPRACOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NEDEDZA V TÝŽDŇOCH

Činnosť:                                                                                                                                       Počet týždňov

I.Prípravné práce obstarávateľa

II.Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie                                                                                            - zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z. z.

III.Sledovanie spracovania a kontrola Prieskumov a rozborov a KEP.

IV.Spracovanie Zadania pre ÚPN-O

V.Prerokovanie Zadania pre ÚPN-O

VI.Opätovné prerokovanie a dopracovanie Zadania pre ÚPN-O

VII.Zabezpečenie súhlasu OÚ a schválenie Zadania pre ÚPN-O

VIII.Sledovanie spracovania, kontrola a prevzatie Návrhu ÚPN-O

IX.Prerokovanie Návrhu ÚPN-O

X.Opätovné prerokovanie Návrhu ÚPN-O

XI.Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní Návrhu ÚPN-O

XII.Zabezpečenie dopracovania a preskúmania Návrhu ÚPN-O

XIII.Schválenie a dopracovanie ÚPN-O, ukončenie prác

Celkom:                                                                                                                                                      ...........................

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................
Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Výzva: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – „Územný plán obce Nededza - spracovanie“
Zverejnené od: 13.04.2021 (vrátane)

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
 Vybraní adresáti
 V Nededzi, dňa 12. 04. 2021

Vec: Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Z poverenia starostu Obce Nededza, v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  dovoľujem si Vás osloviť s Výzvou na určenie predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v bode II.

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza    
IČO: 00321516           DIČ: 2020677582                                                                                                                                                            Kontaktná osoba: Ing. MagdalenaScheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                          e-mail:  mscheberova@centrum.sk     telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – „Územný plán obce Nededza - spracovanie“

III. Opis predmetu zákazky:

III.1 CPV kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)

71222200-2 Služby pre mapovanie vidieckych oblastí                                                                                        
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby71318000-0 Poradenské a konzultačné inžinierske služby

III.2 Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu potrebuje určiť predpokladanú hodnotu zákazky  na obstaranie spracovania územného plánu  pre obec Nededza,  v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v tomto rozsahu:

III.3 Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude pozostávať z týchto troch etáp:

1. Prieskumy a rozbory vrátane Krajinno-ekologického plánu

2. Návrh ÚPN O Nededza

3. Dopracovanie ÚPN O Nededza po pripomienkach - ČISTOPIS

Obsah  1. etapy  Prieskumy a rozbory

A. Textová časť

B. Grafická časť :

1.Výkres rozboru širších vzťahov                                                                                       M 1: 50 000

2.Výkresy komplexného urbanistického rozboru riešených ako i záujmových území       M 1 : 10 000

3.Výkresy rozboru verejného dopravného vybavenia území                                             M 1 : 10 000

4.Výkresy rozboru verejného technického vybavenia území                                           M 1 : 10 000

5.Výkresy hlavných stretov záujmov v územiach (Problémové výkresy)                          M 1 : 10 000

6. Krajinno-ekologický plán ako súčasť P+R (+ samostatná textová časť)                         M 1 : 10 000

Obsah  2. etapa  Návrh ÚPN O Nededza

A. Textová časť

B. Grafická časť

1. Širšie vzťahy                                                                                                           m 1:50 000

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia   m 1:10 000

3. Návrh verejného dopravného vybavenia                                                                m 1:10 000

4. Návrh verejného technického vybavenia                                                                m 1:10 000

5. Výkres ochrany prírody a tvorby vrátane prvkov RÚSES                                       m 1:10 000

6. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy (príp. LP) na stavebné a iné zámery                   m 1:10 000

Obsah  3. etapa dopracovanie ÚPN O Nededza po pripomienkovaní do podoby čistopisu

A. Textová časť

B. Grafická časť

1. Širšie vzťahy                                                                                                           m 1:50 000

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia   m 1:10 000

3. Návrh verejného dopravného vybavenia                                                                m 1:10 000

4. Návrh verejného technického vybavenia                                                                m 1:10 000

5. Výkres ochrany prírody a tvorby vrátane prvkov RÚSES                                       m 1:10 000

6. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy (príp. LP) na stavebné a iné zámery                   m 1:10 000

III. 4 Počet obyvateľov obce Nededza:

Obec Nededza sa skladá z katastrálneho územia Nededza

 • veľkosť katastrálneho územia: 631 ha
 • počet objektov(popisných čísel) v obci: 324 objektov
 • počet obyvateľov obce k 31. 12.2020: 1 066 obyvateľov

III. 5 Verejný obstarávateľ požaduje:

-vypracovanie územnoplánovacej dokumentáciev súlade s platnou legislatívou,vo všetkých požadovaných častiach podľa platnej legislatívy pre spracovanie ÚPN Obcí

-spracovanie ÚPN Obce Nededza sa požaduje najneskôr do troch rokov od zadania zákazky

         -predloženie UPN Obce Nededza vo Vektorovej digitalizácii

IV.  Zvláštne ustanovenie:

V prípade, že výsledok Výzvy na určenie PHZ bude možné využiť aj na zadanie tejto zákazky,  zákazka bude zadaná uchádzačovi, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu

V. Podmienky účasti

V.1Splnenie podmienok účasti:

a) uchádzač predloží kópiu preukazu autorizačného osvedčenia na spracovanie územného

plánu.

b) uchádzač predloží zoznam referencií preukazujúcich spracovanie územných plánov

alebo zmien a doplnkov k nim za predchádzajúce 3 roky. Z predloženého zoznamu každej z referencií musí vyplývať, že uchádzač realizoval min. jednu zákazku pre obecs počtom obyvateľov vyšším ako 500.

c) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona

343/2015 Z.z.:

 • písm.e) - že je oprávnený poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 • písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu

Verejný obstarávateľ si skutočnosti uvedené v ods.c) vie overiť z verejne dostupných

zdrojov.

V.2 Uchádzač predloží doklad odbornej spôsobilosti - kópiu autorizačného osvedčenia.

Podmienkou účasti je:                                                                                                                                                 Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VI. Obsah ponuky

VI. Obsah ponuky

1. Vyplnený NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky - Príloha č. 1

2. Dokladov podľa bodu V.

VII. Predkladanie ponúk

Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode VII. 1. Miesto predkladania ponúk, v lehote na predkladanie ponúk e-mailom.                                                                                    
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Miesto predkladania ponúk

e-mailováadresaosoby poverenej verejným obstarávateľom Ing. MagdalenaScheberová, Pod Vajánkom 288/1, 13 02 Nededza mscheberova@centrum.sk, tak aby boli doučené v lehote podľa bodu VII. 2.

 1. Lehota na predkladanie ponúk

Deň, mesiac, rok a hodina: 20. 04. 2021 (utorok), do 10:00 hod

Na základe predložených cenových ponúk bude určená predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť možnosť, na základe predložených ponúk, pri splnení zákonných podmienok, na  podklade cenových návrhov uchádzačov na určenie predpokladanej hodnoty zákazky,  uzavrieť Zmluvu na poskytnutie služby na predmetnú zákazku.

VIII. Ďalšie informácie                                                                                                                               
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe.
Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky.

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

Prílohy:    Príloha č. 1 k Výzve – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky

 k vyplneniu a predloženiu do ponuky

Príloha č. 2 k Výzve - PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYPRACOVANIE ETÁP

SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NEDEDZA V MESIACOCH


Príloha č. 1 k Výzve

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky a predpokladaná lehota na spracovanie UPN obce Nededza

....................................................................................................................................................................  

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Číslo etapy

Názov etapy

Cena

 bez DPH

DPH 20 %

s DPH

I.

ÚPN O Nededza - Prieskumy a rozbory

II.

 ÚPN O Nededza - Návrh

III.

ÚPN O Nededza – dopracovanie po pripomienkovom konaní - Čistopis

Cena za dielo celkom:

Je uchádzač platiteľom DPH?

 ÁNO 1)

 NIE  1) 

 1) Nehodiace sa prečiarknuť

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................

Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve

PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYPRACOVANIE ETÁPSPRACOVANIA  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NEDEDZA V MESIACOCH

Činnosť:                                                                                                                                       Počet mesiacov

1.etapa – ÚPN Obce Nededza – Prieskumy a rozbory                                ........................

2.etapa – ÚPN Obce Nededza – Návrh                                                          .......................

 1. etapa – ÚPN Obce Nededza – dopracovanie po pripomienkovom konaní

    ČISTOPIS                                                                                                             ......................

Celkom:                                                                                                                ...........................

V ..............................................., dňa .....................................

 ...............................................................................................................................................................

  Čitateľné  meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.


  Obec Nededza

  Obec Nededza

  Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

  Obec Nededza