Kontakty

Toto webové sídlo www.nededza.eu spravuje Obec Nededza je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nededza 

Adresa:
Obecný úrad Nededza 
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
IČO: 00321516

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Horné Považie
Počet obyvateľov k 31.12.2020:  1064
Rozloha: 631 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1384

Všeobecné informácie: sekretariat@nededza.eu
Podateľňa: sekretariat@nededza.eu
Starosta: starosta@nededza.eu 
Informácie o napĺňaní webového sídla: sekretariat@nededza.eu

Starosta obce:
Mobilný telefón: 
0905 513 974
E-mailstarosta@nededza.eu

Sekretariát (Alica Hodásová): 
Mobilný telefón: 
0901 704 251
Tel.: +421 41 59 805 19,
E-mailsekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu    sekretariat@nededza.eu
Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu
Zuzana Škorvánková: zuzana.skorvankova@nededza.eu
Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola:
Riaditeľka: Mgr. Helena Chovancová
T: 0903 899 443
materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň):
Vedúca jedálne: Mária Stráska
T: 0911 030 664
materska.skola.kuchyna@nededza.eu


Správcovia obecného majetku (prenájom ihriska):
Pavol Staňo a Roman Mravec: 0911 826 876

Kompetencie:

Obec Nededza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný stavebný úrad v Tepličke nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom
Ing. Janka Hesteriak
T: 0415982128
janka.hesteriak@teplickanadvahom.sk


Spoločný školský úrad vo Varíne
Námestie sv. Floriána 1002, Varín
Mgr. Silvia Veličová
T: 0918 309 869   T: 0911 704 803
skolskyurad@varin.sk


Spoločný sociálny úrad v Gbeľanoch
Mária Chovancová
T: 0911 289 681
gbelany@gbelany.eu

Technický prevádzkovateľ webstránky:
webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
e-mail: info@webex.sk

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza