Zápis detí do Materskej školy v Nededzi na šk. rok 2024/2025

 23.04.2024

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon) riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci
školský rok.
Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025 sa uskutoční :
od 13. mája do 17. mája 2024


Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole,  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Žiadosť si môžete:
• vyzdvihnúť v MŠ
• stiahnuť na stránke Obce Nededza https://www.nededza.eu
• vyplniť elektronicky Elektronická prihláška | Materská škola Za Kaštieľom 136, Nededza (edupage.org),  https://msnededza.edupage.org/prihlaska/

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov  veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné).
Predprimárne vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje formou 1 - 4 ročného vzdelávania s možnosťou poldenného zaškoľovania.

K písomnej žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, (ktoré nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole).

Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia a odovzdajú ju spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast do MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Preberanie žiadostí bude prebiehať v  budove Materskej školy, Za Kaštieľom 136, 013 02 Nededza v termíne od 13. do 17. mája 2024.

Rodič môže doručiť žiadosť:
- Osobne do Materskej školy Za Kaštieľom 136, Nededza
- Poštou alebo kuriérom na adresu:  Materská škola, Za Kaštieľom 136, 013 02 Nededza
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu materska.skola@nededza.eu

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí /neprijatí/ dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Písomné rozhodnutie o prijatí, /neprijatí/ dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom oznámené v termíne od 10.6.2024.

Bližšie informácie môžete získať u riaditeľky materskej školy v pracovné dni v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. ,  T. kontakt: 0903 899 443.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,
• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
• ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Ostatné podmienky prijatia:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Za Kaštieľom 136, Nededza - po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2024/2025 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti,
• ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy Za Kaštieľom 136, Nededza
• ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
• z obce Nededza s trvalým pobytom v obci Nededza,
• dieťa osamelého rodiča
• ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
- deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
Deti mladšie ako tri roky s požadovaným neskorším nástupom do MŠ prijímame len v prípade nezaplnenia kapacity materskej školy k septembru 2024.
Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
• základné hygienické návyky (nemá plienky, fľašu, cumlík, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, používanie vreckovky);
• samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
• malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
• malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom
Tel. 0903 899  443
email: materska.skola@nededza.euZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza