Stavebné povolenie - rodinný dom Jana Krejčiová a Lukáš Krejčí - zverejnenie

 09.12.2022

Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokument: Stavebné povolenie č. 802/2022/11516/JH RD Jana Krejčiová a Lukáš Krejčí. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zverejnené od: 09.12.2022 (vrátane) do 24.12.2022 (vrátane)

V Nededzi dňa 09.12.2022                     PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza