Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby_rodinný dom p.č. C KN 563/40, 563/32 - zverejnenie

 09.05.2022

Oznámenie o rozhodnutí - rodinný dom p.č. 563/40 a 563/32 C KN v k.ú. Nededza
Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokumenty (v prílohe). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zverejnené od: 09.05.2022 (vrátane) do 25.05.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza