Rozhodnutie - Most cez potok Kotrčiná v napojení asfaltovej plochy na poľnú cestu - zverejnenie

 29.12.2022

Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokument (v prílohe). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

V Nededzi dňa 29.12.2022    PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Zverejnené od: 29.12.2022 (vrátane) do 13.01.2023 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza