Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

 08.09.2021

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

Číslo: 268/2021      
V Nededzi 08.09.2021


Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

Podľa  § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 302/2018-2022 zo dňa 07.09.2021 schválilo zámer prenechať do nájmu priamo (§ 9a ods. 1 písm. c zákona) časť pozemku par. č. KN - C 564/74 ostatné plochy na LV č.1 o výmere 143 m2 a par. č. KN – C 564/75 orná pôda o výmere 78 m2 na LV č. 159 v  k.ú. Nededza

a zároveň schválilo lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov a to do 28.09.2021 do 10:00 hod. vrátane a to písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zámer prenajať majetok obce Nededza priamo bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 08.09.2021 do 28.09.2021 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 08.09.2021 do 28.09.2021 (vrátane)

PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza