Územný plan obce Gbeľany, “návrh” – Záverečné stanovisko - Zverejnenie

 23.11.2021

Územný plan obce Gbeľany, “návrh” – Záverečné stanovisko - ZVEREJNENIE


Obec Nededza  v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom týmto v zmysle § 14 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. O  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým, t.j. na svojej webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Územný plan obce Gbeľany, “návrh” – Záverečné stanovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-gbelany-navrh

Zverejnenie údajov:

- dátum vyvesenia/zverejnenia: 23.11.2021 (vrátane)
- dátum zvesenia: 09.12.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza