Zápis detí do Materskej školy v Nededzi od septembra 2022

 09.05.2022

 V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon)  riaditeľka materskej školy zverejňuje, po dohode so zriaďovateľom, miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok.
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční :
od 02. mája do 30. mája 2022

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Všetky potrebné informácie ako aj prihláška sú uvedené v prílohe.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza