Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy

 31.05.2021

Obec Nededza

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky školy:

Materská škola v Nededzi, Za kaštieľom 136, 013 02 Nededza

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do 21.06.2021 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza.

Obálku označte heslom „VK riaditeľ/ka MŠ v Nededzi - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kritériá, oznámené písomne radou školy.

Predpokladaný nástup do zamestnania je k 25.08.2021. Zamestnávateľ ponúka motivačnú pohyblivú zložku mzdy.

Ďalšie informácie:

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, T: 0905513974, e-mail: sekretariat@nededza.eu.

V Nededzi dňa 31.05.2021Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza