Rozhodnutie o umiestnení stavby - RD CKN 127/5 - zverejnenie

 08.06.2022

Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokumenty (v prílohe). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zverejnené od: 08.06.2022 (vrátane) do 23.06.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza