Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 16.12.2022

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 t. j. v utorok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Zvýšenie sociálneho finančného príspevku dôchodcom nad 70 rokov, viacdetným matkám a prvákom v základnej škole
5. Rozpočet na roky 2023, 2024, 2025 - schválenie
6. Určenie názvu ulice v lokalite Stav
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

V Nededzi dňa 16.12.2022            PhDr. Peter Vajda, starosta obce Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza