Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 24.01.2022

OBEC NEDEDZA
Oznámenie


Starosta obce Nededza oznamuje, že dňa 27.01.2022, t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. sa v sále kultúrneho domu uskutoční dvadsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Zadanie pre Územný plán Obce Nededza podľa ustanovenia § 20, ods. 7, písm. c) stavebného zákona

5.    Rôzne

6.    Uznesenia

7.    Záver

V Nededzi dňa 24.01.2022               PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza