Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 03.09.2021

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2021, t. j. v utorok o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Memorandum k Hlavnému mestu kultúry Žilina

5.    Plnenie rozpočtu v roku 2021

6.    Príprava návrhu na rozpočet v roku 2022

7.    Zámer na prenájom časti pozemku na par.č. 564/74 C KN a 564/75 C KN , LV č. 1 v k.ú. Nededza

8.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – urnová stena, miestna komunikácia lokalita Stav – I. etapa

9.    Centrum obce – riešenie

10.  Rôzne

11.  Uznesenia

12.  Záver

V Nededzi dňa 03.09.2021                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce                   

                           
        

Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza