Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

 16.05.2023

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NEDEDZA NA II. POLROK 2023

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

1. Kontrola zverejňovania zmlúv a vybraných účtovných dokladov v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zákonom 431/2002 o účtovníctve.
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce a vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z. Využívanie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji a nájme majetku.
3.  V súlade s VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce - kontrola žiadosti pred ich schválení v obecnom zastupiteľstve.
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nededza na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026 v súlade so Zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách a  369/1990.
5. Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
• Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva,
• Kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
6. Kontrola efektívneho využívania majetku obce – platných nájomných zmlúv.
7. Inventarizácia pokladníc k zvolenému dátumu a k 31.12.2023.
8. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

V Nededzi 16. mája 2023    Ing. Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór obce

Zverejnené: od 16.05.2023 (vrátane) do 01.06.2023 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza