Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 23.01.2023

O Z N Á M E N I E       O     Z R U Š E N Í     T R V A L É H O      P O B Y T U

Zn: VN-21-001/2023

Ohlasovňa pobytu  v Nededzi na návrh vlastníka budovy podľa § 7 ods.1 písm. f zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 23.01.2023   trvalý pobyt

občanovi: Katarína Mravcová. Miestom nového trvalého pobytu je obec    N E D E D Z A

V Nededzi,  23.01.2023
Zoznam článkov:

1 2 3 4 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza