Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 28.09.2022

 O Z N Á M E N I E  O  Z R U Š E N Í   T R V A L É H O   P O B Y T U

Ohlasovňa pobytu  v Nededzi na návrh vlastníka budovy podľa § 7 ods.1 písm. f zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom

                       28.09.2022  trvalý pobyt občanovi: Juraj Vrábel, roč. 1973. Miestom nového trvalého pobytu je obec    N E D E D Z A.Zoznam článkov:

1 2 3 4 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza