Oznámenie o začatí stavebného konania - par. č. CKN 127/5

 19.10.2022

Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokument (v prílohe). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zverejnené od:19.10.2022 (vrátane) do 03.11.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza