Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 19.02.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Nededza ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľ požiadal o výrub drevín –  dvoch kusov čerešní rastúce v zastavanom území obce na  pozemku par. KN – C č. 425/5, orná pôda v k. ú. Nededza, a to 1 ks stromu – čerešňa s obvodom kmeňa 104,5 cm a 1 ks stromu – čerešňa s obvodom kmeňa 90 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil výstavbou rodinného domu.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@nededza.eu, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené na www.nededza.eu a úradnej tabuli obce Nededza, dňa 19.02.2021 (vrátane)
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza