Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja“ - Zverejnenie

 26.01.2022

Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja“ 


Obec  Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom týmto v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec  zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým  nasledovné dokumenty:
1. Oznámenie o strategickom dokumente:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoj-kultury-zilinskeho-samospravneho-kraja
2. Základné údaje
Prílohy: 1x
Zverejnené od: 26.01.2022 (vrátane) do 10.02.2022 (vrátane)
Z dokumentu je možné robiť výpisy a odpisy na vlastné náklady. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.


V Nededzi 26.01.2022                                                        PhDr. Peter Vajda, starosta obce


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza