Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Obecné zastupiteľstvo - oznam

 04.06.2021

OBEC NEDEDZA

OZNAM

Starosta obce Nededza oznamuje, že šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi sa uskutoční dňa 09.06.2021, t. j. v stredu o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu.

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 2. polrok 2021

5.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2020

6.    Záverečný účet obce Nededza za rok 2020

7.    Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročná správa k  31.12.2020

8.    Opätovná žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku – LV č. 1, p.č. E KN 204/3 – Peter Ďuríček

9.    Žiadosť o umiestnenie stánku s občerstvením – na pozemku LV č.1 p.č. C KN 498/2 - Ivan Konek

10.  Rôzne

11.  Uznesenia

12.  Záver

V Nededzi dňa 04.06.2021                PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza