Zber nadrozmerného odpadu

 19.09.2022

Vážení občania, v dňoch 30.09.2022 - 02.10.2022 sa v našej obci uskutoční zber nadrozmerného (objemového) odpadu.

Je to odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad. Príklady nadrozmerného odpadu sú: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, matrace, detské kočíky, okná a dvere bez skla, tiež zateplovací polystyrén a sklená vata.
Do nadrozmerného odpadu však NEPATRIA:
- pneumatiky!!!
- drobný stavebný odpad ako napríklad tehly, betón, obkladačky, dlaždice, panely, štrk, starý cement, staré vápno, sklobetón a podobne!!!
- biologický odpad / tráva, konáre, lístie, slama, seno a podobne /!!! 
- elektrický a elektronický odpad /chladničky, televízory, rádiá, počítače a podobne!!!
- ďalší nebezpečný odpad, napríklad farby, riedidlá, záhradkárske postreky a hnojivá, motorové a rastlinné oleje, obaly z nebezpečných látok, akumulátory, batérie a podobne!!!
- azbest a azbestová krytina!!!
- odpady, ktoré patria do triedeného zberu!!!
- zmesový komunálny odpad!!!


V tieto dni budú pristavené 2 kontajnery na odpad  a to pred budovou obecného úradu. Občania musia odpad umiestniť priamo do kontajnerov pred budovou OU.


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza