Záverečný účet obce Nededza za rok 2021 - zverejnenie

 03.06.2022

Obec Nededza týmto zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým a to na webovom sídle obce a v úradnej tabuli:

Záverečný účet obce Nededza za rok 2021 Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza