Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zápis detí do Materskej školy v Nededzi od septembra 2021

 29.04.2021

Zápis detí do Materskej školy v Nededzi od septembra 2021

Do materskej školy spravidla prijímame deti veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 15. júna  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ Nededza alebo v prílohe tohto oznamu.

Spôsob  a termín podávania žiadostí: 

Zákonný zástupca môže podať vypísanú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť  osobne na Obecný úrad Nededza od 03.05. 2021 do 31.05.2021.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté:

  • deti s trvalým pobytom v Nededzi, súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ
  • deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia,
  • deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované (nemá to vplyv na prijatie dieťaťa, rešpektujeme rozhodnutie rodičov dieťaťa). V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie podmienok zápisu. 


V Nededzi dňa 29.04.2021                                                      Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza