Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Správa o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Kotrčiná Lúčka” - zverejnenie

 06.10.2021

OZNAM OBCE NEDEDZA

Vec:  Správa o hodnotení strategického dokumentu “Územný plan obce Kotrčiná Lúčka”

Obec Nededza  v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom týmto v zmysle § 11 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. O  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  obec Nededza ako dotknutá obec týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým, t.j. na svojej webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Správu o hodnotení strategického dokumentu “ Územný plan obce Kotrčiná Lúčka

Zverejnenie údajov:
- dátum vyvesenia/zverejnenia: 06.10.2021 (vrátane)
- dátum zvesenia: 28.10.2021 (vrátane)

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy na vlastné náklady v uvedených termínoch na Obecnom úrade v Nededzi v čase úradných hodín.
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plan obce Kotrčiná Lúčkaje zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kotrcina-lucka

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza