Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 15.11.2022


POZVÁNKA

     Starosta obce Nededza podľa § 12 ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nededza, ktoré sa bude konať
16. novembra 2022 o 17:30 hod. v sále kultúrneho domu v Nededzi

Návrh programu:
1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.  Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Vystúpenie novozvoleného starostu

Program novozvoleného zastupiteľstva:
1. Určenie  zapisovateľa
2. Voľba  návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu
6. Voľba členov a predsedov  jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
7. Uznesenia
8. Záver

V Nededzi dňa 10.11.2022, starosta obce     

                                                                                                             

Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza