Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 26.05.2022

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na dvadsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2022, t. j. v pondelok o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni
5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2023 – 2027
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2023 – 2027
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2021
8. Záverečný účet Obce Nededza za rok 2021
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver

V Nededzi dňa 26.05.2022                 PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza