Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 13.12.2021

OBEC NEDEDZA
OZNAM


Starosta obce Nededza oznamuje, že devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi sa uskutoční dňa 16.12.2021, t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žiliny – Terchová

5.    Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce

6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022

7.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

8.    Rozpočet obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024

9.    Rôzne

10.  Uznesenia

11.  Záver


V Nededzi dňa 13.12.2021               PhDr. Peter Vajda, starosta obce           


           
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza