Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 04.11.2021

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2021, t. j. v utorok o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Žiadosť o poskytnutie   

 finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

5.    Obecný športový klub Nededza – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

6.    Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné  predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nededza

7.    Žilina Industrial Park s.r.o. – Zmluva o nájme

8.    Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2021, 2022, 2023

9.    Rôzne

10.  Uznesenia

11.  Záver

V Nededzi dňa 04.11.2021           PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza