Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 11.12.2020

POZVÁNKA

Starosta obce Nededza Vás pozýva na štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 15.12. 2020, t. j. v utorok o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu.

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

5.    Prísediaci Okresného súdu Žilina na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 - schválenie

6.    Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce

7.    Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu – stavebného, Teplička nad Váhom

8.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023

9.    Rozpočet obce Nededza na roky 2021, 2022, 2023

10.  Rôzne

11.  Uznesenia

12.  Záver

V Nededzi dňa 11.12.2020                    PhDr. Peter Vajda, starosta obce   


        


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza