Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Cyklomagistrála

 21.09.2022

Obec Nededza týmto v zmysle ustanovenia §3 ods. 6 a §26 ods. 1 Zákona č. 71/1967 Zb.z. (správny poriadok) zverejňuje v mieste spôosobom obvyklým, t.j. na webovom sídle obce a úradnej tabuli nasledovný dokument:

"Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne zisťovanie - zmena termínu ústneho rokovania a miestneho zisťovania"

Zverejnené od: 21.09.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza