Ohlásenie drobnej stavby

 30.07.2021

Ohlásenie drobnej stavby je možné vybaviť výlučne na Spoločnom stavebnom úrade v Tepličke nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom

Kontakt: Ing. Janka Hesteriak, T: 041/5980128    e-mail: janka.hesteriak@teplickanadvahom.sk

OBEC NEDEDZA – DROBNÁ STAVBA – POPIS K ŽIADOSTI

(1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

            a)  meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

            b) účel, rozsah a miesto stavby,

            c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

            d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby (napr. osoba, ktorá má stavebné vzdelanie a min. prax), že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. Ak sa bude stavba uskutočňovať dodávateľsky, stavebný úrad nepožaduje Vyhlásenie kvalifikovanej osoby
            e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti ( napr. oplotenie pozemku).

(2)  K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

             a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
             b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, projekt stavby s jej parametrami;

             c)   jednoduchý technický opis stavby,

             d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia        

                 dotknutých orgánov štátnej správy.

(3) Doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10.- eur, do pokladne príslušnej obce, podľa položky č. 60a písm. e/    SADZOBNÍKA správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ohlásenie musí mať písomnú formu alebo zaručený elektronický podpis a výkresy iba v papierovej podobe.


OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - ŽIADOSŤ nájdete v príloheZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza