História


História

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých. Uhorská kráľovná, ktorá panovala v rokoch 1382 – 1385, na začiatku svojej vlády darovala Nededzu Ladislavovi, Petrovi a Jánovi. Platnosť tejto donácie potvrdil aj neskorší kráľ Žigmund. Text o týchto kráľovských rozhodnutiach napísaný v latinskej reči znie: Kráľ Žigmund v roku 1412 potvrdil platnosť donácie majetku Nededze, ktorú na rozkaz kráľovnej v roku 1384 vykonal žilinský kráľovský kastelán Mikuláš pre Ladislava, Petra a Jána za ich oddanosť a služby.Toto je jeden z najstarších písomných dokladov, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza ako územie, ktoré už z hľadiska vtedajších pomerov znamenalo vymedzenú hospodársku a snáď aj správnu jednotku. V listine spomínaný rok 1384 je vlastne nespornou existenciu obce Nededza. Názov obce sa viac razy menil. Prvý názov Nedecz v roku 1483 sa zmenil na Nedecza, v r. 1598 mal už dnešnú podobu Nededza, ale neskôr zas Nedec a od roku 1906 do roku 1915 bol úradný názov v maďarčine Vágnedecz. 

Vznik Nededze spadá do obdobia plne rozvinutých feudálnych vzťahov v Uhorsku, ku ktorému patrili aj slovenské hornouhorské župy. V období prechodu z feudalizmu do kapitalizmu, t.j. v polovici 19 storočia, žili v Nededzi grófske rodiny Pongrácovcov a Nyáryovcov, pár zemanov a niekoľko desiatok chudobných roľníckych rodín. Obyvatelia obce Nededza sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. 

V Nededzi bol postavený ešte za feudalizmu rozsiahly zámocky kaštieľ s menším kostolíkom vybaveným orgánom. Kaštieľ bol poschodovou budovou, opatrený vežou a ochradený kamenným múrom. Model kaštieľa je uložený v Historickom múzeu vo Viedni. Kaštieľ bol postavený v polovici 16. storočia a stál vedľa dnešného kultúrneho domu. Patril grófskej rodine Pongrácovej. Západná časť kaštieľa ešte dnes stojí, ale v značne poškodenom stave, no dáva tušiť jeho predošlú veľkosť. V tomto kaštieli žil v minulom storočí gróf Štefan Pongrác. Ďalšia grófska rodina Nyáryovcov bývala v kaštieli postavenom v prvej polovici 19. storočia. Je to budova, v ktorej je dnes predajňa potravín COOP Jednota a miestne pohostinstvo. K historickým budovám Nededze patrí tiež klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia na vyšnom konci dediny po ľavej strane potoka.

Z druhej polovice 18. storočia je socha sv. Jána Nepomuckého pri kaštieli na dolnom konci obce.
Prvý údaj o počte obyvateľov je z roku 1598, kedy Nededza mala 32 domov a 422 obyvateľov.

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza