Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

UČITEĽKA DO MATERSKEJ ŠKOLY - PONUKA PRÁCE

 02.12.2021

Obec Nededza ako zriaďovateľ Materskej školy v Nededzi prijme do pracovného pomeru

učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie

na plný úväzok s nástupom od 17.01.2022 (resp. v priebehu februára v závislosti od dohody).


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (SPgŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ – príslušného smeru)
 • údaje o pedagogickej praxi (rozsah, ukončené adaptačné vzdelávanie)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom    
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru
 • výhodou (nie podmienkou) je ovládanie anglického jazyka na úrovni pokročilý

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania  do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte  na e-mailovú adresu: sekretariat@nededza.eu, príp. poštou na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza. Informovať sa môžete aj u  č.tel. : 0901 704 251 – Alica Hodásová.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza