Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 10.01.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Nededza ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech  rastúci v zastavanom území obce na  pozemku par. KN – C č. 398, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Nededza, a to 1 ks stromu – orech s obvodom kmeňa 134 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil, že strom sa nebezpečne nakláňa na budovy a je napadnutý chorobou.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu dreviny je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Nededza ul. Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@nededza.eu, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.Zoznam článkov:

1 2 3 4 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza